Öresunds splittring

Pressmeddelande här.

Tidigare under hösten nämnde jag för ett par vänner att det nog inte vore orimligt att köpa lite aktier i Öresund eftersom jag trodde det var tämligen sannolikt att man även under den här vintern skulle försöka åtgärda sin substansrabatt. Av flera anledningar blev det aldrig någon ny position i Öresund (sålde av det sista av min gamla tidigare under året). Jag tyckte inte att substansrabatten som då rådde, 14%, riktigt motiverade en position för ett scenario med obestämbar tidsram som dessutom inte nödvändigtvis behövde ha någon effekt på prissättningen i det korta loppet. Jämfört med förra året ser också många aktier idag attraktivt värderade ut. Sålunda blir tröskeln högre för ett investeringsbeslut.

Förra årets aktioner resulterade i ett minskat Öresund, men substansrabatten har envetet hållit i sig, även om den gick ner något efter att den värsta HQ-stormen dragit förbi. Dessutom gör Carnegies stora tyngd bland innehaven dagens Öresund till ett sämre genomlyst och i mitt tycke mer riskfyllt bolag.

Även om vi såg styckning som en möjlighet kunde åtminstone aldrig jag se den här typen av manöver klart. Främsta anledningen till att man inte styckar bolaget är av skattehänsyn, enligt Sven Hagströmer, och det är förstås ett skäl så gott som något. I första hand är detta dock inte något som är avsett att minska substansrabatten och därmed ekonomiskt gynna alla aktieägare så fort som möjligt, vilket reservationerna mot styrelsens beslut från två ledamöter skvallrar om. Snarare handlar det om att Hagströmer vill avbryta samarbetet med Qviberg (som dock i viss mån kommer att fortsätta genom det gemensamma holdingbolag som upprättas för Carnegie och Klarna). Att relationen har varit ansträngd bör ju inte förvåna någon efter allt som har skett, allra helst inte efter att Hagströmer på frågan från DI om hur deras relation ser ut svarade att “det är en relation”.

Hursomhelst är det inte ett avlägset scenario att Öresund under Qviberg kommer att få fortsätta tampas med sin substansrabatt medan Hagströmers bolag kanske kommer att ligga närmare sin substans i marknadsvärderingen (trots sämre genomlysning på grund av fokuset på onoterade innehav). Den här konstruktionen, vilken har beröringspunkter med Melker Schörlings lösning på problemet med substansrabatt, kan i och för sig kanske försäkra att så inte blir fallet:

Inlösenklausul
Sven Hagströmer och Mats Qviberg föreslår att såväl Öresund som Newco inför en bestämmelse i respektive bolagsordning av innebörd att om bolagets aktie handlats med en genomsnittlig substansrabatt överstigande tio procent under andra halvåret av det senaste räkenskapsåret skall årsstämman ta ställning till ett förslag om inlösen av aktier med likvid i form av ett belopp per aktie motsvarande minst aktiens andel av bolagets substansvärde, förutsatt att sådan inlösen bedöms kunna ske med beaktande av de restriktioner som följer av vid varje tidpunkt gällande regler.

Att vi kommer att få se stora felprissättningar på teckningsrätterna i inlösensprogrammet är nog tyvärr för mycket att hoppas på, med tanke på hur välstrukturerade sådana arrangemang tidigare har varit från Öresunds sida. Nu återstår att se ifall man kan samla en majoritet på extrastämman, men jag utgår ifrån att chanserna för det är goda. Det är åtminstone fortsatt spännande att följa Öresund, även om jag för tillfället gör det från sidlinjen.

Uppdatering: Stockman tar upp en del aspekter som jag inte har med i ett bra inlägg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.