Latvian Forest – potentiellt likvidationsscenario som lockar insiders

Latvian Forest är ett företag vars affärsidé är att köpa och förvalta skogsfastigheter i Lettland. Eller åtminstone var det så tills de nyligen avtalade om försäljning av alla sina skogsfastigheter till SCA. Köpeskillingen uppgår, ifall inga förändringar skett, till totalt 26,1 MEUR och ska utbetalas “inom 30 affärsdagar från tillträde”, vilket om jag inte räknar alldeles fel bör vara senast måndag den 20 maj.

Uppgifterna om köpesumman har fluktuerat något över tid. När letter of intent kom den 4 februari uppgavs summan till 26 MEUR. När överlåtelseavtalet var klart i mars uppgavs istället 16,7 MEUR plus 7,9 MEUR vilket motsvarade 26,2 MEUR minskat med “vissa transaktionskostnader”. Efter att extra bolagsstämman röstat igenom försäljningen uppgavs ytterligare justerade siffror om 16,7 MEUR plus 9,4 MEUR. Den fullständigt slutgiltiga summan kommer först med tillträdesbalansräkningen. Det är även möjligt att det tillkommer ännu icke kommunicerade merkostnader för bolaget efter affärens slutliga genomförande.

Vad kan man förvänta sig ska ske med bolaget efter att affären är klappad och klar? Företaget har inte varit fullständigt tydliga med det, men har gjort några uttalanden. Så här skrev man i bokslutskommunikén den 22 februari:

Styrelsen och verkställande direktören föreslår, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. Utdelning kommer att föreslås först när försäljningen av dotterföretagen är genomförd och full betalning har influtit till moderföretaget.

Och så här står det i kallelsen till extra bolagsstämma den 13 mars:

Styrelsen har vid denna tidpunkt ännu inte beslutat vad som kommer hända med Bolaget efter försäljningen av Dotterbolagen utan överväger alltjämt olika alternativ, som t.ex. att fortsätta verksamheten genom att förvärva ny skogsmark, med eller utan viss utdelning av vinstmedlen till aktieägarna, eller genomföra en frivillig likvidation med efterföljande utskiftning av Bolagets tillgångar.

Sammanvägt anar jag att det lutar åt det sistnämnda eller åtminstone åt någon variant där den stora merparten av kassan delas ut. Varför tror jag det? Det finns ingen rimlig anledning att överhuvudtaget nämna frivillig likvidation som alternativ om det inte är ett alternativ som seriöst övervägs. Om det är ett alternativ som seriöst övervägs, så är närmsta andra alternativ att dela ut majoriteten av kassan och starta om i liten skala.

Hela anledningen till att man sålde var för att timmerpriser just nu anses höga och transaktionskostnader fördelaktiga för en exit. Då är enda alternativet att möjligen starta om smått och bygga en ny portfölj på “billiga” små skogsfastigheter som är för små för att intressera industriella aktörer. Bekymret med det är att företaget själva inte verkar förvänta sig samma marknadsmedvind framåt och att det kostar mycket i friktionskostnader att driva en liten låda. Risk/reward verkar helt enkelt inte vara vad det har varit.

En fördel med att starta om i mindre låda är dock att med samma strategi (kontinuerliga nyemissioner för att bekosta förvärv) som tidigare bygge skett är det möjligt för intressenter att med rabatt mot beståndet och potential för övertilldelning av aktier vid nyemission långsamt öka sitt innehav till fördelaktiga villkor. Detta går förstås endast att göra under noterade former.

På tal om olika intressenter är det förstås också av yttersta intresse hur insiders agerat i aktien. Det kan enkelt sammanfattas så här: de har tokköpt. Här har vi också ännu en möjlig anledning till att likvidation faktiskt omnämndes i kallelsen: om massiva insiderköp gjordes och först därefter möjligheten för likvidation restes, hade ifrågasättanden av detta sammanträffande säkert skett. Genom att nämna alla möjligheter “agnostiskt” hålls alla dörrar öppna och så även den till insiderköp under för aktiemarknaden något osäkra omständigheter.

Hursomhelst, både Martin Hansson (för huvudägaren Galjaden, Peter Gyllenhammars fastighetsbolag) och styrelseledamoten och storägaren Anders Nilsson har konsekvent köpt aktier under mars och april och blev rimligen bara stoppade av den tysta period som vi nu är inne i inför Q1-rapporten den 23 maj.

Galjaden har betalat som högst 11,70 per aktie och Nilsson har betalat som högst 11,30. Sedan de köpen har dock euron stärkts cirka 30 öre mot kronan varför rabatten mot kassan har ökat något samtidigt som aktien har stått still senaste månaden. På senast handlade kurs 11,30 går aktien till cirka 18% rabatt mot 26,1 MEUR, att jämföra med de ungefär 16% rabatt som insiders har betalat som mest för aktien. Det har förekommit en hel del insiderköp i bolagets börshistoria, men den extrema konsekvens med vilken det har skett under den period när insiders överhuvudtaget kunnat köpa senaste halvåret talar starkt för att prissättningen inte är riktigt rätt. Och möjligen för att det finns en stor chans att bolagets värden realiseras i rimlig närtid.

Disclaimer: Jag äger aktier i Latvian Forest. Latvian Forest är ett small cap-bolag med potentiellt väldigt dålig likviditet i aktien. All aktiehandel sker på egen risk.

2 thoughts on “Latvian Forest – potentiellt likvidationsscenario som lockar insiders

  1. “En fördel med att starta om i mindre låda är dock att med samma strategi (kontinuerliga nyemissioner för att bekosta förvärv) som tidigare bygge skett är det möjligt för intressenter att med rabatt mot beståndet och potential för övertilldelning av aktier vid nyemission långsamt öka sitt innehav till fördelaktiga villkor. Detta går förstås endast att göra under noterade former.”

    Vet inte om jag hänger med här men avkastningen över tid kan inte ha varit någon höjdare oavsett om man kunnat övertilldela sig aktier. Startade 2009, vid emission 2012 kostade en aktie 7kr och totalt fanns 3m aktier, idag strax över 20m och en kurs på 11,7kr. Hur ser du på utfallet nu när de delat ut hälften och eventuellt startar om på ny låda. Finner det märkligt att de skulle ha detta i kikaren m.t.p. hur jag uppfattade det historiska värdeskapandet, eller så missar jag något då jag bara tog en snabbtitt? Min tanke är att rabatten senast täpps till vid nästa NE bakvägen med rabatt mot kursen, dock lite bättre hävstång fram till dess.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.