Genomsnittsvinster vs vinsttrend

När man värderar företag så används företagets tidigare vinster flitigt eftersom dessa i viss mån ger information som hjälper till att uppskatta företagets framtida vinster. Det är just uppskattningen av framtiden som är det svåra med företagsvärdering.

Benjamin Graham tar i boken “Security Analysis” upp olika aspekter av de tidigare vinsterna som bör analyseras. Graham skriver att han tycker att Wall street och instutionerna lägger för mycket vikt på det senaste årets vinst i värderingen av företaget och att detta lätt bidrar till felvärderingar. Han skriver att stor vikt istället bör läggas på företagets genomsnittsvinster över en längre tidperiod för att få med hur företaget lyckas prestera i både bra och dåliga marknadsförhållanden. Dessa tidigare vinster ger självklart bättre information om i vilket intervall som företagets framtida vinster kan uppskattas hamna i om deras tidigare vinster har varit stabila. Dvs. så är framtiden för ett företag med genomsnittsvinsten på 100kr, maxvinst 130kr och minvinst 70kr över de senaste tio åren lättare att uppskatta än ett företag vars genomsnittsvinst legat på 100kr med en maxvinst på 230kr och en minvinst på -20kr.

Han tar även upp fenomenet vinsttrend och tycker även där att marknaden för det mesta lägger för mycket vikt i värderingen på en positiv trend. Här tar han upp tre olika företag: A, B och C som har följande vinster de senaste åren.

Vinst per aktie följande år då år 7 är nu.

Företag 1a 2a 3e 4e 5e 6e 7e (nu) Genomsnitt Trend
A $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $4 Utmärkt
B 7 7 7 7 7 7 7 7 Neutral
C 13 12 11 10 9 8 7 10 Dålig

Som ni ser går trend och genomsnitt här emot varandra, dvs ju bättre trend desto sämre genomsnitt (om företag A,B och C har samma nutida vinst per aktie). Så hur mycket vikt ska man då lägga på de olika sakerna? Graham favoriserar genomsnittsvinsterna även om man definitivt ska ta med trenden i beräkningarna. Det viktiga för analytikern är att göra en kvalitativ undersökning om vad som ligger bakom och hur troligt det är att företaget kan fortsätta leverera de resultat som förväntas av analytikerns värdering. Graham skriver att en positiv trend absolut inte garanterar framtida utveckling eftersom det är mycket som går emot detta i form av företagets storlek, storlek på marknad, konkurrens, regleringar etc.

Undersöker man ett företag med en stark negativ trend måste man återigen göra en kvalitativ analys av företagets situation och undersöka vad som påverkat vinsterna negativt. Självklart kan analytikern inte lägga för stark vikt på genomsnittsvinsten om denna skiljer sig mycket från de senaste åren. Däremot kan man vid något pris uppskatta om det kan vara en investering med positivt förväntat värde och tillräcklig säkerhetsmarginal.

Graham skriver även att högt värderade företag med värderingsfokus på senaste årets vinst och en stark positiv trend innehåller en spekulativ del då värderingen är mer uppbyggd på förväntade resultat än demonstrerade resultat. En investering ska enligt graham försvara sig mot framtiden istället för att bygga på den. För att avsluta detta tänkte jag citera Grahams definition på en investering som lyder:

“An investment operation is one which, upon thorough analysis, promises safety of principal and a satisfactory return. Operations not meeting these requirements are speculative.”

1 thought on “Genomsnittsvinster vs vinsttrend

  1. Jag måste erkänna att ja själv kan ha lagt för stor vikt vid vinsttrend på vissa av mina köp även om jag tycker att jag kan försvara några utav dem kvalitativt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.