Creades – aggressiva återköp

Det verkar som att Hagströmers nya bolag inte sparar på krutet i försöken att eliminera substansrabatten. Redan innan noteringen återköpte man 3,9% av de utestående aktierna, enligt stämmobeslut den 12 januari. Efter förnyat mandat att återköpa på årsstämman den 20 februari har man återköpt ytterligare 7,34% av de utestående aktierna per den 3 april. Att köpen fortsätter i rask takt upp till 10-procentsgränsen så länge rabatten består är ingen alltför vågad gissning. Detta är förstås alldeles ypperligt för långsiktiga aktieinnehavare.

För varje återköpt krona kan företaget lösa in mer än en krona i bokfört värde på portföljinnehaven, som förstås direkt kommer aktieägarna till del i en ökad andel av de underliggande innehavens vinster. Någon brist på medel att fortsätta återköpen med lär inte heller finnas. Utöver de 185 mkr som man har i kassa är det nog sannolikt att utförsäljningarna i Bilia (178 mkr) fortsätter samt säkerligen en del av de aktier som går under den gemensamma beteckningen “Övriga noterade värdepapper” (440 mkr), allt enligt substansvärdesredovisningen från den 29 februari.

Vad som nu hade varit särskilt intressant vore om man på den extra bolagsstämman den 20 april beslutar om förnyat bemyndigande om återköp av 10% av aktiestocken (enligt vad jag förstår vore detta i enlighet med regelverket, någon tidsbegränsning finns inte; villkoret är endast att återköp upp till 10% av aktiestocken beslutas av stämma). I så fall kommer man under sitt första år på börsen att kunna köpa tillbaka nästan 1/4 av utestående aktier! Förvisso finns ingen punkt om ett nytt bemyndigande av återköp på förslaget till dagordning, men jag tror inte att det är alltför vågat att gissa att en sådan punkt tillkommer vad det lider.

Dessutom finns det utöver det chans för aktieägarna att berikas med det inlösensförfarande som kickar in ifall bolagets aktie handlas till tillräckligt stor substansrabatt under den andra halvan av kalenderåret.

Inlösenklausul i bolagsordningen
I syfte att minska framtida substansrabatt har Creades infört en bestämmelse i bolagsordningen som innebär att frågan om inlösen upptas som ett obligatoriskt ärende på årsstämman under vissa förutsättningar. Frågan om inlösen skall behandlas om Bolagets aktie har handlats med en genomsnittlig substansrabatt överstigande 10 procent under andra halvåret av det räkenskapsår för vilket årsredovisning framläggs på årsstämman, varvid det belopp som skall betalas för varje aktie som löses in minst skall motsvara aktiens andel av Bolagets substansvärde, allt förutsatt att styrelsen bedömer att sådan inlösen kan ske med beaktande av de restriktioner som följer av vid varje tidpunkt gällande regler.

Mycket talar i mina ögon för att Creades kan bli en god investering. Båda de två största ägarna Sven Hagströmer och Pan Capital har ett mycket stort intresse av att substansvärdet minskar. De stora frågetecknen ligger kring värderingarna av de noterade innehaven på en i mina ögon ganska oattraktiv börsmarknad, samt Carnegies stora vikt i portföljen.

Jag har för tillfället inga aktier i Creades.

4 thoughts on “Creades – aggressiva återköp

 1. Apropå Homemaid har jag en väldig oroande personlig upplevelse att delge:

  Delgav intresse via Homemaids hemsida om att få städning gjord hemma.
  * Tog 10 dagar innan ett standardmail damp ner (först skickar nån admin manuellt till lokalkontoret (2 dagar) och sedan skickar lokalkontoret ut “offert” (8 dagar).
  * Stod i mailet att man skulle kontakta mig på min telefon inom de närmaste dagarna för att avtala om hembesökstid – efter 10 dagar hade jag fortfarande inte fått något samtal
  * Skickar mail och frågar vad som händer med hembesöket och undrar över hur de tänker kring sina rutiner – 7 dagar, inget svar.

  Det trista är att det där bekräftar min uppfattning om halvsunkigt skött verksamhet.

  Min flickvän kontaktade i samband med detta även ett bolag som hon fått tips om (Nära & Kära) – efter ett par timmar hade hon en trevlig dam på luren som ville boka upp hembesök.

 2. Låter inget vidare. Tycker du borde skicka ett mail till VD:n på asa.keller@homemaid.se och påpeka precis detta. Det är rimligt att få saken förklarad både i egenskap av kund och aktieägare. Får du inget tillfredsställande bemötande av VD heller talar det ju också ett tydligt språk.

  Givetvis borde alla företag vara blixtsnabba att följa upp en intresseanmälan. Om man inte plockar den lågt hängande frukten, hur tror man då att man ska kunna ta marknadsandelar lönsamt på annat vis?

 3. Drog iväg ett mail så får se vad man får för svar.

  Själv sitter man dagarna i ända med tungan långt upp i kunders rektum så har ju mycket svårt att relatera till detta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.