Bahnhofs bokslutskommuniké

Idag släppte Bahnhof sin rapport. Den innehöll lite strukturella förändringar och bokföringsgrejer som jag ännu inte hunnit dyka djupt nog i för att helt kunna greppa. Men överlag var det en trevlig rapport som kom in helt i linje med förväntningarna. Det var även intressant att få reda på deras kostnad för nyrekrytering av en kund (275 kr) och det resonemanget innehöll en illa dold passning till Alltele och deras förvärvsstrategi. Något som jag ser som en klart valid poäng och ett helt riktigt strategival, nämligen att inte betala stora premier för förvärvade kundbaser, allra helst i ljuset av den mindre kundlojalitet som det medför.

Mycket riktigt nådde inte utdelningen upp till målet om 50% av årsvinsten, vilket jag ju förutsåg i en tidigare bloggpost. Vad som däremot överraskade var prognostiseringen av resultat för 2011, där ökade marginaler förutspås. Något som går på tvärs med de varningar om priskrig som utfärdades för ett halvår sedan. Uppenbarligen verkar konsolideringen av stadsnätsdelen, som jag tidigare har pratat en del om, ha anlänt tidigare än Bahnhof har räknat med.

Hur portugalsatsningen spelas ut ska bli intressant att följa framöver. Det verkar som att man även fortsättningsvis kan se på Bahnhofs framtid med tillförsikt.

6 thoughts on “Bahnhofs bokslutskommuniké

  1. Vad blir VPA enligt deras prognos för 2012? Skulle du, för en oinsatt, kunna förklara varför man gör så stora avsättningar till periodiseringsfond

  2. VPA är ju svårt att säga ifall det kommer att medföra utspädning av aktien. Annars är det ju enkelt att räkna på 500m*0,11/10444513 alternativt 425m*0,14/10444513. Men det är inget jag tycker är speciellt relevant att räkna på. Periodiseringsfonden används för att överföra vinst till ett år då de betalar en lägre skattesats (dvs från och med i år). Obeskattade reserver som uppkommer till följd av detta samt överavskrivningar representerar alltså en latent skatteskuld om i det här fallet 15% av beloppet (eftersom Portugals bolagsskatt är 15%). Med reservation för att jag har missat något i den nya bolagsstrukturen.

  3. Köper ditt resonomang vad det gäller avsättningen 2010 för att betala lägre skatt under 2011. Men varför väljer man i prognosen för 2011 att även då avsätta 12,5 MKr till periodiseringsfonden?

  4. Jag kan förstås bara spekulera i varför Bahnhof gör saker och ting, men gissningsvis vill de skjuta skatteskulden framför sig i stor mån som är möjligt (det blir ju, givet inflation, billigare att betala i framtiden). Maxtiden är 6 år och det rationella är väl att utnyttja den tiden till fullo.

  5. men man betalar väl svensk bolagskatt så länge som bolaget är svensk reg, vilket det fortfarande är. Tror snarare man skjuter på skatten inför ev förvärv och större investeringar.

  6. Jo, jag verkar ha haft fel. Det bästa sättet att se på periodiseringen är nog som belåning till nollränta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.