Aktieanalys Malmbergs Elektriska

Malmbergs Elektriska

För att först gå rakt på sak: bolaget som beskrivs nedan är i dagsläget runt 15% av min aktieportfölj. Ett av mina stora innehav alltså. Jag sitter i dagsläget på en orealiserad förlust om några procent i bolaget, och har ägt aktien i några månader.

Bolaget i fråga heter Malmbergs Elektriska och är noterat på Small Cap. Börsvärdet är på en aktiekurs om 40 SEK 320 MSEK, och är – såsom namnet antyder – en säljare av elprodukter. Sedan 1981 har företaget varit ett import- agentur och handelsföretag som sålt elartiklar till grossister, industriföretag och elinstallatörer. Majoritetsägaren och tillika VDn Jan Folke med familj kontrollerar 45,7% av kapitalet och 71,4% av rösterna.

Lite siffror och basics

 • Malmbergs har räntebärande skulder om ca 40 MSEK och Likvida medel om ca 57,5 MSEK per den 30e Juni 2011.
 • Malmbergs har, åtminstonne sedan 1997, alltid tjänat pengar – som minst 13,6 MSEK EBT år 2001 och som mest 57,6 MSEK EBT år 2007. Detta motsvarar med schablonberäknad skatt om 26,3% mellan 1,25 SEK och 5,30 SEK per aktie.
 • Den genomsnittliga nettovinstmarginalen under de senaste 10 åren har, efter beräknad shablonskatt om 26,3%, varit 5,34%. 2010 års vinstmarginal var 3,19%.
 • Genomsnittlig omsättningsökning från år 2001 till år 2010 har varit 4,5% årligen.
 • Bolaget har en mycket sund finansiell ställning och handlas till strax under 1,5 gånger eget kapital, ojusterat för sannolika övervärden i fastighetsbeståndet om uppskattningsvis 15-20 MSEK.
 • Stark ägare som framgångsrikt har lett företaget under mycket lång tid.
 • Med genomsnittsmarginal och genomsnittsomsättningstillväxt kommer 2011 års vinst vara 3,66 SEK.
 • Q3 och Q4 brukar vara bättre resultatmässigt än Q1 och Q2. Det är framförallt Q4 som står ut positivt.
 • De första två kvartalen har givit 2,23 SEK i vinst efter skatt, vilket får mig att tro att vi sannolikt kommer att se en vinst per aktie efter skatt på ca 4,5 – 5 SEK.
 • Utdelningen i år om 2 SEK per aktie på en vinst på strax över 2 SEK kommunicerades utåt som att Malmbergs hade god tro för framtiden. En framtidstro som åtminstonne Q1/Q2 varit befogad.

Grundläggande case och trigger: intjäning missförstådd.

Malmbergs drabbades under slutet//i efterdyningarna av den tidigare finanskrisen av ett kraftigt vinstbortfall. Vinstbortfallet har under de två senaste årsredovisningarna diskuterats. Ett sådant vinstbortfall är naturligtvis oroväckande, och väcker frågor kring huruvida företagets intjäning är beständig över en konjunkturcykel. Vid samtal med företagsrepresentanter har detta vinstbortfall  ansetts vara resultatet av bristande rutiner, vilket i sin tur lett till en prissättningsmiss, som senare ska ha åtgärdats. Vagt kan tyckas, men faktum är att Malmbergs under de senaste fyra kvartalsrapporterna återgått till väsentligt bättre marginaler än tidigare – vilket indikerar att en vändning faktiskt skett.

Med tanke på den kraftiga återgången till historiska vinstnivåer under de senaste fyra kvartalen, ser jag det som sannolikt att företagets historiska genomsnittsmarginaler i ett längre perspektiv kan försvaras. Företaget handlas därmed till runt P/E 10 baserat vinst beräknad på genomsnittsmarginal under de senaste tio åren, och det med en fantastiskt stark balansräkning. Baserat på min egen bedömning om 4,5 – 5 SEK per vinst i år, blir värderingen istället ca P/E 8.

En återgång till historiska marginaler, med bibehållen eller svagt ökande omsättning, och med ett lika gott kassaflöde som historiskt varit, skulle innebära att nuvarande värdering av företaget är alltför konservativ. Det finns en rättvis uppsida, i mina ögon, om åtminstonne 60%, från dagens värdering. Annars har jag ingenting emot att hamstra utdelningar de närmsta åren motsvarande 6-8% av aktievärdet, år efter år.

Djävulens Advokat

Vid bedömningen av Malmbergs som företag, ska en sak vara mycket tydlig. Som investerare har jag, på ett personligt plan, inte möjligheten att bedöma rimligheten i eventuella konkurrensfördelar Malmbergs har gentemot konkurrenter. Inte heller har jag möjligheten att bedöma rimligheten i Malmbergs historiska intjäning, utan tvingas utgå ifrån att historiska siffror är en fingervisning om framtida möjligheter. Ett sådant resonemang är mycket svagt jämfört med att kunna förstå den inneboende intjäningsförmågan i ett företag, vilket gör att jag som investerare – för att kunna kalla mig intelligent sådan – måste ta höjd för detta i min värdering. Det är upp till läsaren att bedöma om min skattning av Malmbergs är rimlig, i det perspektivet.

Som försäljare till byggprojekt av olika slag, riskerar Malmbergs att drabbas negativt av en nedåtgående byggmarknad – även om elprodukter som sådana är nödvändiga för slutförandet av de bygnationer som håller på att färdigställas, och elprodukter som sådana torde vara tämligen beständiga över tid. Det är upp till läsaren att bedöma huruvida denna risk är inprisad i nuvarande aktiepris eller inte.

Ifall det finns frågor är jag mer än glad att svara på dem. Jag känner mig definitivt lite ringrostig i mitt “författarskap”, och förstår ifall frågetecken behöver rätas ut. Detta får ses som en första “quick n’ dirty”-analys att följas av fler, och bättre, analyser.

Väl mött,

David

7 thoughts on “Aktieanalys Malmbergs Elektriska

 1. Joggade förbi Malmbergs huvudkontor på dagens löprunda. Bor alldeles i närheten. Det är nog ett korrekt antagande att malmbergs är starkt exponerade för bygg och ROT-konjunktur. Det har varit en hel del turer kring huvudägaren i Malmbergs med skattetrixande och husbyggnationer som inte gått helt okej till.

 2. Trodde att det bara var kostymfjantar som satte riktkurser och sade nåt i stil med: “Malmbergs ser intressant ut, vi ser en uppsida om x antal procent inom sex månader från nu”. 😉

  Skämt åsido, i dagens marknad har inte Malmbergs, relativt sett, kommit att framstå som en mindre attraktiv investering? När många kvalitetsbolag handlas till mycket låga multiplar kanske de framstår som mer attraktiva. Jag kan däremot tänka mig att Malmbergs är bättre att köpa i goda tider, då det mesta ser dyrt ut jämfört med Malmbergs och vissa andra smallcaps som alltid är relativt “billiga”.

  Jag har för mig att du ägde Aros förut, hur ser du på bolaget i dag?

 3. Jansson, se det inte så mycket som en riktkurs som att jag tycker att företaget är felvärderat. Jag håller helt med dig om att många andra företag seglat upp som alltmer intressanta den senaste tiden. Den begränsade likviditeten är definitivt ett hinder för handel och omviktningar, och med fullständig frihet att utan spread och courtage kunna omfördela hade jag förmodligen viktat ner något i bolaget och tagit in mer av andra portföljbolag (och eventuellt något nytt innehav). Även med de reservationerna, ser jag Malmbergs ingalunda som ett dåligt alternativ, i goda eller i dåliga tider.

  Jag äger fortfarande Aros-aktier. Aros är ett mycket billigt bolag, men är inte direkt verksamt inom ett område jag gillar från ett företagsmässigt perspektiv. Underleverantör och lågmarginal är inget jag aktivt söker efter, men när saker och ting blir tillräckligt billiga har jag svårt att hålla mig borta… Jag har vid tillfällen försökt (och misslyckats) avveckla min Arosposition, men det är inget jag bedömer som intressant i dagsläget.

 4. Än så länge har kursen haft en våldsam utveckling och rapporten var ju våldsamt bra igår så som jag tolkade den. Jag hade dessvärre inte mycket likvider men jag knep en mindre post runt 39 kronor. Alltid välkommet 😀

  Utan Davids aktietips tror jag att jag hade varit gul vid det här laget efter alla mina egna fadäser.

 5. Formulerade mig lite klumpigt inser jag, det låter som om David har sagt åt mig eller någon annan att köpa en viss aktie och så är ju inte fallet. Jag menar att jag är glad att jag fått ta del av och blivit upplyst genom en del analyser som bland annat David varit frikostig med. 🙂

 6. Pingback: Nordiska bolag med positivt fritt kassaflöde 10 år i rad « Värdebyrån

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.