Sagax rapportkommentar

Skriver ihop ett snabbt inlägg, mitt sinnestillstånd är inte helt hundra p.g.a. sjukdom, men jag hoppas det ska vara lästvärt.

Mitt för tillfället största aktieinnehav är Sagax, ett fastighetsbolag med inriktning på lager och lätt industri. Bolaget förvaltar fastigheter framförallt i Stockholm och Helsingfors. Sagax strategi är och har länge varit inriktad på att söka längre ränte-, hyres- och kapitalbindning än sina konkurrenter, för att på det sättet få en högre intjäningssäkerhet i fastighetsbeståndet. Bra affärer och en gynnsamm marknadssituation, har tillsammans med en kraftig omvärdering av bolagets intjäning gjort bolaget till min mest lyckade investering i kronor och ören räknat to date.

För den som inte läst Sagax årsredovisningar och rapporter, så är det något jag direkt kan rekomendera varmt. De är oerhört välskrivna, och innehåller precis den typen av information jag som investerare söker. Jag har aldrig känt ett behov av att ta extra kontakt med företaget för att reda ut oklarheter, och har förtroende för den sittande ledningen.

Bilden nedan redovisar bolagets löpande förvaltningsresultat samt dess utveckling de senaste åren. Genom att återinvestera det löpande förvaltningsresultatet och ta in mer kapital i form av utgivande av preferensaktier samt banklån, har utvecklingen sett minst sagt god ut. Bolaget bedömer i bokslutskommunikén att 2012 års förvaltningsresultat med nuvarande bestånd kommer att uppgå till 430 MSEK. Detta motsvarar, efter att preferensaktieutdelningar om 74 MSEK, 356 MSEK oräknat skatteeffter (vilka, som i de flesta andra fastighetsbolag, kommer vara begränsade). Per aktie blir förvaltningsresultatet då ca 26 SEK per aktie innan skatteeffekter men efter utspädningseffekter. Efter beräknad schablonskatt blir förvaltningsresultatet förutspås resultatet bli ca 18 SEK per aktie.

Värderingsmässigt handlas alltså Sagax till i runda slängar 7.5 till 10.5 gånger förvaltningsresultatet. Bolaget skall lämna en utdelning om 4 SEK per stamaktie för innevarande år, vilket motsvarar en direktavkastning om ca 2%. Jag hade inte haft någonting emot att Sagax behöll hela sitt kassaflöde och återinvesterade det i verksamheten. Till dagens kursnivåer söker jag inte aktivt efter en exit eller nedviktning såtillvida att jag inte hittar något annat spännande (vilket i detta fall innebär annan aktie eller en egen lägenhet).

På det stora hela var rapporten, som vanligt, i linje med förväntningarna. Sagax förvaltningsresultat är väldigt förutsägbart. Som investerare inom fastighetsvärlden anser jag att man ska kräva en extra riskpremie p.g.a. att man åtar sig en viss systemrisk, samt att fastigheter är väldigt benägna att från tid till annan erfara kraftiga prisjusteringar nedåt efter pågående bubblor. Direktavkastningen på Sagax bestånd ligger i dagsläget till 7.7%, vilket i mina ögon inte på något sätt är alarmerande lågt, speciellt med tanke på hur lite nya lagerlokaler som byggs i Stockholmsområdet samt hur mycket högre nybyggnationskostnaderna är relativt redan uppförda lagerlokaler. Lager kommer att behövas, även i tider av ekonomisk oro, även om Sagax naturligtvis kommer vara exponerat ifall en nedkylnings på kredit- och fastighetsmarknaden kommer.

Mvh David