Tankar kring Avanzas rapport

I och med att Avanza rapporterar nettoinsättningar samt handelsaktivitet månad för månad, blir det sällan några stora överraskningar när rapporter släpps. Resultatet för det fjärde kvartalet var i linje, eller eventuellt något under, mina förväntningar. I mycket korta drag tänker jag kommentera lite styrkor och svagheter jag ser kring Avanza som företag, med en inledande kort sammanfattning. För att tydliggöra till alla läsare, är Avanza  i dagsläget ett av mina större innehav. En längre analys av enskilda faktorer som nämns i denna post kan komma att göras vid tillfälle, det här är mer en kort sammanfattande kommentar av läget.

Sett till helåret får ytterligare ett framgångsrikt år läggas till räkenskaperna. Att räntorna under året ökade från exceptionellt låga nivåer innebar att räntenettot ökade från 157 MSEK till 258 MSEK, vilket kompenserade för såväl ökade kostnader samt fallande fondprovisioner och courtageintäkter. Vinsten för helåret kunde därmed stiga, även om det samlade sparkapitalet minskade med 10% till 74.2 MRD SEK. Av 2011 års vinst på 10,28 SEK kommer 10,00 SEK att delas ut. Under året har även 1,0% av Avanzas totala antal aktier återköpts via börsen (se gilmours något skeptiska syn på återköp i praktiken här).

Styrkor

Nettoinflödet är fortsatt mycket gott. Samtidigt som global finansoro sprider sig och räntorna ökat, har Avanza lyckat generera ett Nettoinflöde under året på 6460 MSEK. Konto- samt kundökningen är även den fortsatt god, och satsningen på externa sparkapitalskonton har varit mycket populär bland befintliga kunder – och skulle även kunna fungera som en införselport för nya kunder. Avanzas affärsmodell samt exponering mot internetbaserat sparande ser fortsatt mycket positiv ut på sikt.

Svagheter

Även om Avanza under de senaste åren har upplevt ett kraftigt nettoinflöde, är det viktigt att erkänna att detta till viss mån måste förklaras av exceptionellt låga räntor. Amorteringar på hus- och bostadsrättslån är exceptionellt låga till följd av bland annat dessa låga räntor, och det är rimligt att Avanzas möjlighet att generera  nettoinflöden likt de vi har sett under de senaste åren kan komma att påverkas negativt ifall bostadsmarknaden svalnar av och/eller räntorna ökar. Jag noterar att nettoinflödet under de sista tre månaderna är mycket knappt positivt på 120 MSEK. Det är oerhört svårt att utvärdera rimliga sannolikhetsscenarion kring nettoinflödena under korta tidsperioder, även om den långsiktiga trenden torde vara fortsatt god. Längre perioder av osäkerhet kommer att kraftigt påverka Avanzas vinsttillväxt framöver.

Mitt intryck av den nya VDn är gott, men jag ser inte på något sätt hur han skulle vara en uppgradering från den tidigare VDn Nicklas Storåkers. Jag har, tillsammans med gilmour, ofta diskuterat och visat skepticism mot extern rekrytering av ledande befattningspositioner. Detta redan innan jag fick reda på att Storåkers skulle lämna posten som VD för Avanza. Ingenting jag har läst eller hört har fått mig på andra tankar. Jag har svårt att se hur ett företag skulle ha en fördel av att göra sig beroende av extern kompetens, snarare än att använda den internt upparbetade. Detta är på inget sätt något personligt mot Martin Tivéus, det är bara det att jag är  orolig för Avanzas framtid om de inte kan upparbeta den kompetensen han har internt. Och ifall de kan upparbeta den kompetensen internt, då oroar det mig att de inte tar tillvara på den.

För äldre poster som behandlar Avanzas affärsmodell se här och här.

Mvh David

Avanzas VD-byte

De flesta som läser den här bloggen har nog inte missat att Avanza nu har värvat en ny VD. Jag känner inte till Martin Tiveus sedan tidigare, men litar i allmänhet på Sven Hagströmers omdöme. Däremot är vi på bloggen extremt skeptiska till externrekrytering i allmänhet. Bahnhofs lilla experiment på området blev ju tämligen misslyckat. Anna Mossberg, som kom från Telia, fick lämna posten efter bara ett par månader och ersattes istället av Klas Westholm, som var en mångårig medarbetare.

Problematiken med externrekrytering blir extra tydlig i företag som likt Avanza och Bahnhof har en stark intern profil, där medarbetarna förknippar sig själva med varumärket på ett sätt som inte motsvaras på många andra arbetsplatser. Dels sänder det signaler om att de medarbetare som redan finns inom organisationen inte är tillräckligt kompetenta och riskerar därmed att sänka deras motivation, och dels löper man risk att störa en väl inarbetad kultur som tjänat företaget väl över tid. I Avanzas fall tjänar man förvisso på att ha en medialt duktig ledare på ett annat sätt än många andra företag, men att satsa på någon som inte verkar ha någon som helst förhandsinsyn i branschen verkar också en smula lustigt.

Förhoppningsvis har detta inte en alltför stor inverkan på Avanzas framtida utveckling, men det spontana intrycket förblir att man här har gjort ett rejält feltänk.