Creades – aggressiva återköp

Det verkar som att Hagströmers nya bolag inte sparar på krutet i försöken att eliminera substansrabatten. Redan innan noteringen återköpte man 3,9% av de utestående aktierna, enligt stämmobeslut den 12 januari. Efter förnyat mandat att återköpa på årsstämman den 20 februari har man återköpt ytterligare 7,34% av de utestående aktierna per den 3 april. Att köpen fortsätter i rask takt upp till 10-procentsgränsen så länge rabatten består är ingen alltför vågad gissning. Detta är förstås alldeles ypperligt för långsiktiga aktieinnehavare.

För varje återköpt krona kan företaget lösa in mer än en krona i bokfört värde på portföljinnehaven, som förstås direkt kommer aktieägarna till del i en ökad andel av de underliggande innehavens vinster. Någon brist på medel att fortsätta återköpen med lär inte heller finnas. Utöver de 185 mkr som man har i kassa är det nog sannolikt att utförsäljningarna i Bilia (178 mkr) fortsätter samt säkerligen en del av de aktier som går under den gemensamma beteckningen “Övriga noterade värdepapper” (440 mkr), allt enligt substansvärdesredovisningen från den 29 februari.

Vad som nu hade varit särskilt intressant vore om man på den extra bolagsstämman den 20 april beslutar om förnyat bemyndigande om återköp av 10% av aktiestocken (enligt vad jag förstår vore detta i enlighet med regelverket, någon tidsbegränsning finns inte; villkoret är endast att återköp upp till 10% av aktiestocken beslutas av stämma). I så fall kommer man under sitt första år på börsen att kunna köpa tillbaka nästan 1/4 av utestående aktier! Förvisso finns ingen punkt om ett nytt bemyndigande av återköp på förslaget till dagordning, men jag tror inte att det är alltför vågat att gissa att en sådan punkt tillkommer vad det lider.

Dessutom finns det utöver det chans för aktieägarna att berikas med det inlösensförfarande som kickar in ifall bolagets aktie handlas till tillräckligt stor substansrabatt under den andra halvan av kalenderåret.

Inlösenklausul i bolagsordningen
I syfte att minska framtida substansrabatt har Creades infört en bestämmelse i bolagsordningen som innebär att frågan om inlösen upptas som ett obligatoriskt ärende på årsstämman under vissa förutsättningar. Frågan om inlösen skall behandlas om Bolagets aktie har handlats med en genomsnittlig substansrabatt överstigande 10 procent under andra halvåret av det räkenskapsår för vilket årsredovisning framläggs på årsstämman, varvid det belopp som skall betalas för varje aktie som löses in minst skall motsvara aktiens andel av Bolagets substansvärde, allt förutsatt att styrelsen bedömer att sådan inlösen kan ske med beaktande av de restriktioner som följer av vid varje tidpunkt gällande regler.

Mycket talar i mina ögon för att Creades kan bli en god investering. Båda de två största ägarna Sven Hagströmer och Pan Capital har ett mycket stort intresse av att substansvärdet minskar. De stora frågetecknen ligger kring värderingarna av de noterade innehaven på en i mina ögon ganska oattraktiv börsmarknad, samt Carnegies stora vikt i portföljen.

Jag har för tillfället inga aktier i Creades.